Supertrener - regulamin

I. Postanowienia ogólne

§1 - Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1. Usługodawca – Supertrener spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Karłowicza 13/5, 40-145 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000705389, zidentyfikowana nadanymi jej numerami NIP 6342913994 oraz REGON 36882347500000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł. Adres poczty elektronicznej (email): info@supertrener.pl
2. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Usługodawcę pod domeną www.supertrener.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie;
3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część;
4. Użytkownik – każdy podmiot, który dokonał Rejestracji w Serwisie lub w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w przypadku osób fizycznych – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w przypadku osób posiadających częściową zdolność do czynności prawnych, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego;
5. Trener – Użytkownik, niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który dokonał Rejestracji w Serwisie i korzysta z Serwisu w sposób związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
6. Klient- Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie i korzysta z Serwisu w sposób niezwiązany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
7. Profil – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu w Serwisie, z którego Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane; Profil nie obejmuje Wizytówki Właściciela warsztatu.
8. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie;
9. Własne Treści – dane wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników.
10. Wizytówka Trenera – informacja wyświetlana w Serwisie przez Usługodawcę, zawierająca wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne Trenera, w tym jego dane adresowe, stworzona przez Usługodawcę albo Trenera. Wizytówka Trenera może obejmować dane, w tym informacje adresowe, zdjęcie profilowe, miejsce prowadzenia treningów, miasta zamieszkania Trenera, strony mediów społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, Snapchat.


§2 - Informacje ogólne


1. Serwis stanowi platformę informatyczną, skierowaną do podmiotów zainteresowanych promocją usług związanych z trenowaniem, treningami, zdrowym stylem życia, sportem, dyscyplinami sportowymi, świadczeniem usług związanych z treningami wszelkich dyscyplin a także do osób korzystających z treningów. Jednakże Usługodawca w żaden sposób nie uniemożliwia korzystania z Serwisu podmiotom innym niż te, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Serwis stanowi wyłączną własność Usługodawcy, z zastrzeżeniem § 8 poniżej.
2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy, dostępny w Serwisie pod adresem www.supertrener.pl/contact/ przeznaczony do kontaktów z nim, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Usługodawcy wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.
3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, chyba że inna forma kontaktu z Usługodawcą została zastrzeżona postanowieniami Regulaminu lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Użytkowników.
5. Korzystanie z Serwisu przez Trenerów jest bezpłatne, chyba, że Trener zdecyduje się korzystać z usługi ”PRO”, która jest płatna.
6. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
7. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Usługodawcy; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Usługodawcy, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
8. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Usługodawcę, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017,, poz. 880 z późn. zm.) a także do wyglądu Serwisu, jako całości, przysługują wyłącznie Usługodawcy lub innym podmiotom, od których Usługodawca uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Usługodawcy lub osób trzecich.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Usługodawca lub osób trzecich.


§3 - Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści


1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników i Trenerów, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
a. połączenie z siecią Internet;
b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania PHP i JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
d. w celu dokonania Rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
2. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
3. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w Serwisie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.
4. Każdy Użytkownik jest proszony o niezwłoczne powiadamianie Usługodawcy o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w § 2 ust 3, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne dane lub inne wskazówki umożliwiające Usługodawcy zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych danych.


II. Postanowienia dotyczące Użytkowników, ZAWARCIE UMOWY, USŁUGI


§4 - Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu – Rejestracja

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu zawarcie z nim umowy na korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie.
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Użytkownika Rejestracji.
3. Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę niezwłocznie po zawarciu umowy, jak również wykonanie usługi w pełni, polegających w szczególności na dostarczaniu takiemu Użytkownikowi treści cyfrowych zamieszczonych w Serwisie, w tym udostępnianiu zasobów Serwisu celem dodawania przez takiego Użytkownika komentarzy, ocen, umieszczania w Serwisie i modyfikowania swoich danych, korzystania z usługi umawiania treningów online. W związku z tym Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 dni, jednakże ma on prawo jej rozwiązania w każdym czasie, zgodnie z treścią § 11 ust. 1 Regulaminu)
4. W celu dokonania Rejestracji podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu, zobowiązany jest podać adres email oraz zdefiniować własne hasło dostępowe do Serwisu oraz zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
5. Zakończenie Rejestracji następuje poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „ZAREJESTRUJ SIĘ” w formularzu rejestracyjnym.

§5 - Usługi dostępne dla Klientów

1. Każdy Klient, który dokonał Rejestracji może na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, po zalogowaniu do Serwisu przy pomocy loginu (adres email podany podczas Rejestracji) oraz hasła (ustalone podczas Rejestracji) korzystać z następujących usług:
1. przeglądanie udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie danych,
2. dodawanie komentarzy do wybranych przez Usługodawcę danych zgromadzonych w Serwisie, przy czym jeżeli komentarz dotyczy usług świadczonych przez danego Właściciela warsztatu,
3. Klient jest uprawniony dodać tylko jeden komentarz danemu Trenerowi
4. prowadzenie historii treningów,
5. ocenianie jakości usług świadczonych przez Treningów,
6. umieszczanie w ramach Profilu, usuwanie i zmienianie danych dotyczących Klienta.
2. Kierowca, o którym mowa jest w ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu może skorzystać z usługi umawiania treningu online u Trenerów, którzy mają wykupiony pakiet "PRO" lub posiadają kod promocyjny uprawniający do korzystania z pakietu "PRO". Skorzystanie z tej usługi, zgodnie z jej nazwą, umożliwia ww. klientowi umówienie się na trening w określonej godzinie w danym dniu w podanej lokalizacji. Kierowca, aby skorzystać z usługi umawiania treningów online powinien:
1. odwiedzić na witrynie Serwisu profil Trenera, który jest objęty ww. usługą, i z którego usług zamierza skorzystać Klient,
2. wybrać dogodny dla siebie termin treningu,
3. wypełnić formularz, w którym należy podać następujące dane (imię, numer telefonu komórkowego; adres email) Klient wyraża swą zgodę na przekazanie przez Operatora powyższych danych Trenerowi, który został wybrany przez Klienta.
4. Następnie do Trenera zostanie wysłany email z informacją o chęci zarezerwowania termin prze Klienta. Trener weryfikuje dane Klienta, następnie akceptuje trening lub rezygnuje z niego.

§ 6 - Usługi dostępne dla Trenerów


1. Zakres usług dostępnych dla Trenerów został określony w zakładce "Dla trenerów", dostępnym w ramach Serwisu pod adresem: www.supertrener.pl/biznes i zależny jest od wybranego przez Trenera pakietu.
2. Usługi świadczone dla Trenerów są bezpłatne w pakiecie BASIC oraz płatne w pakiecie PRO. W szczególności Trener może korzystać z odpłatnej usługi świadczonej przez Operatora, polegającej na umożliwieniu Klientowi umówienia trening przez kalendarz online. Warunki korzystania z usługi, o jakiej mowa jest w zdaniu poprzedzającym określa także zakładka "Dla Trenerów".
3. Dostęp do usług płatnych, objętych danym pakietem określonym w zakładce "Dla Trenerów", zostanie umożliwiony Trenerowi po wpisaniu kodu promocyjnego lub po zapłacie opłaty abonamentowej za wybrany pakiet.
4. Płatności opłat abonamentowych z tytułu korzystania z usług płatnych Serwisu, Trenerzy mogą dokonywać za pośrednictwem portalu przelewy24.pl
5. Przy czym za chwilę zapłaty miesięczniej lub rocznej opłaty abonamentowej uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
6. Trener, który w okresie korzystania z usług płatnych Serwisu dokonał zapłaty opłaty abonamentowej za kolejny miesiąc lub rok, będzie miał zapewniony dostęp do usług płatnych Serwisu zgodnie z pakietem, jaki opłacił. Wykupiony pakiet uaktywnia się począwszy od późniejszej z dat: (a) daty wygaśnięcia bieżącego pakietu lub (b) daty zaksięgowania płatności przez Usługodawcę.
7. Trener wyraża zgodę na przysłanie na podany przez niego w trakcie Rejestracji adres email faktury za usługi świadczone przez Usługodawcęw formie załącznika, w formacie pdf, do wiadomości email.
8. Zmiana cen pakietów nie wiąże Trenera w okresie do końca opłaconego przez niego okresu abonamentowego, w którym nastąpiła zmiana ceny pakietów. Zapłata kolejnej miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej następuje według aktualnej jej wysokości określonej w zakładce "Dla Trenerów" z chwili dokonywania zapłaty przez Trenera.
9. Korzystanie z usług płatnych przez Trenera w żaden sposób nie uprawniania go, poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, do żądania od Usługodawcy usuwania lub moderowania zamieszczonych w Serwisie komentarzy i opinii Użytkowników o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub o prawdzonych treningach.

§7 - Usługi dostępne dla Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji w Serwisie


1. Każdy Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji w Serwisie może umawiać się na trening z Trenerem po wprowadzeniu Imienia, numeru telefonu komórkowego oraz adres email.

§8 - Własne Treści


1. Umieszczając w Serwisie Własne Treści, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Własnych Treści w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Usługodawcy licencji na korzystanie z Własnych Treści, o której mowa w ustępie kolejnym.
2. Umieszczając w Serwisie Własne Treści Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:
1. korzystanie z Własnych Treści w celu wyświetlania ich w ramach Serwisu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Usługodawcy
2. dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Serwisie.
4. Każdy podmiot, według którego oceny Własne Treści umieszczone w Serwisie są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jego prawa, może zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, w sposób określony w §3 ust. 5.


III. Polityka prywatności§9 - Dane Użytkowników – Polityka PRYWATNOŚCI


1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji oraz w trakcie korzystania przez zarejestrowanego Klienta z usługi umawiania treningu online. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie lub skorzystania z usługi umawiania treningu online.
2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Serwisu, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1030 z późn. zm.).
3. Dane osobowe których Usługodawca jest administratorem obejmują: adres email, zdjęcie profilowe, opis w przypadku Trenerów, a w przypadku zarejestrowanych Klientów Imię i Nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego klienta.
4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić.
5. W przypadku umówienie treningu przez Klienta za pomocą kalendarza Trenera, Imię, adres emailowy i numer telefonu komórkowego Klienta zostaną udostępnione Trenerowi.
6. Za wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Operator nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ramach Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Usługodawcę, w tym w szczególności danych umieszczanych w Serwisie w ramach umieszczania w nim Własnych Treści oraz uzupełnienia Profilu, gdyż nie decyduje o celach i środkach ich przetwarzania - przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania.
7. W przypadku przekazania Usługodawcy przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Usługodawcę, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.
8. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
9. Usługodawca zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów zarówno danych, których jest administratorem, jaki i danych powierzonych do przetwarzania.


§10 - Gromadzenie przez Usługodawcę danych innych niż osobowe


1. Usługodawce gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem www.supertrener.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu.
2. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
3. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
4. Informacje o numerach IP mogą być przekazane wyłącznie organom państwa na ich wniosek, jeżeli obowiązek przekazania takich informacji wynikał będzie z przepisów prawa.

IV. Rozwiązanie umowy§11 - Rozwiązanie umowy i usunięcie Profilu


1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdej chwili, poprzez złożenie żądania usunięcia Profilu na adres info@supertrener.pl , z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Trenera uiszczona wcześniej opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi. Ponadto, rozwiązanie umowy zobowiązuje Usługodawcę do całkowitego usunięcia profilu ale jednocześnie poznawala mu na pozostawienie podstawowych danych Trenera w serwisie takich jak Imię i nazwisko, miasto w którym mieszka oraz jedną dyscyplinę, którą trenuje.
3. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

V. REKLAMACJE§12 - Reklamacje


1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego.
3. Usługodawca rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Usługodawcę w formie wiadomości email.
4. W przypadku reklamacji pisemnych, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.

§13 - Zmiany Regulaminu


1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2-4 niniejszego paragrafu.
2. Wobec Użytkowników będących Trenerami zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia w Serwisie (w zakładce regulamin) zmienionej wersji Regulaminu. Przez zmiany treści postanowień Regulaminu rozumie się też zmiany cen pakietów, które stają się skuteczne w tym samym trybie.
3. Wobec Użytkowników niebędących Trenerami zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne od dnia akceptacji przez takich Użytkowników przedmiotowych zmian Regulaminu.
4. Usługodawca informuję o zmianach w regulaminie za pomocą zakładki "Blog & Nowości" lub Facebooka lub za pomocą wiadomości e-mail.

VI. Postanowienia końcowe§15 - Dostępność treści Regulaminu

1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.supertrener.pl/regulamin.
2. Każdy użytkownik sieci Internet może w każdej chwili pobrać Regulamin w wersji elektronicznej i zapisać go na własnym nośniku danych.
3. Kierowca może uzyskać wszelkie informacje w związku z usługami świadczonymi na jego rzecz przez Usługodawcę za pomocą emaila info@supertrener.pl

§16 - Prawo i właściwość sądu


1. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 poz. 1230 z późn. zm.).
2. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami będą rozwiązywane ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.
3. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności Kierowców.

Czy możemy w czymś pomóc?

Kontakt

info@supertrener.pl

ul. Karłowicza 11a/9, Katowice, 40-145